Commit 6d1c1cf2 authored by Karl Hasselbring's avatar Karl Hasselbring
Browse files

URL-Verkürzer Erwähnungen entfernt

parent f02c0094
This diff is collapsed.
<?php
return [
'nav1' => 'Suche',
'nav2' => 'Spenden',
'nav3' => 'Datenschutz',
'nav4' => 'Forum',
'nav5' => 'Kontakt',
'nav6' => 'Team',
'nav7' => 'Über uns',
'nav8' => 'Impressum',
'nav9' => 'Hilfe',
'nav10' => 'Widget',
'nav11' => 'Assoziator',
'nav13' => 'URL-Verkürzer',
'nav14' => 'TOR-Hidden-Service',
'nav15' => 'Dienste',
'nav16' => 'Fördern',
'nav17' => 'Einkaufen bei MetaGer-Fördershops',
'nav18' => 'Kontakt',
'nav19' => 'Sprache',
'nav20' => 'Hilfe',
'nav21' => 'FAQ',
'nav22' => 'Zitatsuche',
'nav23' => 'Aufnahmeantrag SUMA-EV',
'nav24' => 'MetaGer Quellcode',
'nav25' => 'MetaGer App',
'nav26' => 'MetaGer-Fanshop',
'nav1' => 'Suche',
'nav2' => 'Spenden',
'nav3' => 'Datenschutz',
'nav4' => 'Forum',
'nav5' => 'Kontakt',
'nav6' => 'Team',
'nav7' => 'Über uns',
'nav8' => 'Impressum',
'nav9' => 'Hilfe',
'nav10' => 'Widget',
'nav11' => 'Assoziator',
'nav14' => 'TOR-Hidden-Service',
'nav15' => 'Dienste',
'nav16' => 'Fördern',
'nav17' => 'Einkaufen bei MetaGer-Fördershops',
'nav18' => 'Kontakt',
'nav19' => 'Sprache',
'nav20' => 'Hilfe',
'nav21' => 'FAQ',
'nav22' => 'Zitatsuche',
'nav23' => 'Aufnahmeantrag SUMA-EV',
'nav24' => 'MetaGer Quellcode',
'nav25' => 'MetaGer App',
'nav26' => 'MetaGer-Fanshop',
'navigationToggle' => 'Navigation anzeigen',
'titles.tips' => 'Tips',
'titles.tips' => 'Tips',
];
This diff is collapsed.
<?php
return [
"nav1" => "Search",
"nav2" => "Donate",
"nav3" => "Privacy",
"nav4" => "Board",
"nav5" => "Contact",
"nav6" => "Team",
"nav7" => "About us",
"nav8" => "Legal information",
"nav9" => "Help",
"nav10" => "Widget",
"nav11" => "Associator",
"nav13" => "URL-Shortener",
"nav14" => "TOR-Hidden-Service",
"nav15" => "Tools",
"nav16" => "Support Us",
"nav17" => "Purchase at affiliate shops",
"nav18" => "Contact",
"nav19" => "Language",
"nav20" => "Help",
"nav21" => "FAQ",
"nav22" => "Citation Search",
"nav23" => "Admitting formular SUMA-EV",
"nav24" => "MetaGer source code",
"nav25" => "MetaGer App",
'nav26' => 'MetaGer-Fanshop',
"nav1" => "Search",
"nav2" => "Donate",
"nav3" => "Privacy",
"nav4" => "Board",
"nav5" => "Contact",
"nav6" => "Team",
"nav7" => "About us",
"nav8" => "Legal information",
"nav9" => "Help",
"nav10" => "Widget",
"nav11" => "Associator",
"nav14" => "TOR-Hidden-Service",
"nav15" => "Tools",
"nav16" => "Support Us",
"nav17" => "Purchase at affiliate shops",
"nav18" => "Contact",
"nav19" => "Language",
"nav20" => "Help",
"nav21" => "FAQ",
"nav22" => "Citation Search",
"nav23" => "Admitting formular SUMA-EV",
"nav24" => "MetaGer source code",
"nav25" => "MetaGer App",
'nav26' => 'MetaGer-Fanshop',
"navigationToggle" => "show navigation",
];
<?php
return [
"nav1" => "Búsqueda",
"nav2" => "Donaciones",
"nav3" => "Protección de datos",
"nav4" => "Foro",
"nav5" => "Contacto",
"nav6" => "Equipo",
"nav7" => "Sobre nosotros",
"nav8" => "Aviso legal",
"nav9" => "Ayuda",
"nav10" => "Widget",
"nav11" => "Asociador",
"nav13" => "Cortador de URL",
"nav14" => "TOR-Hidden-Service",
"nav15" => "Servicios",
"nav16" => "Patrocinar",
"nav17" => "Comprar en tiendas que patrocinan a MetaGer",
"nav18" => "Contacto",
"nav19" => "Idioma",
"nav20" => "Ayuda",
"nav21" => "FAQ",
"nav22" => "Búsqueda de citas",
"nav23" => "Formulario de afiliación SUMA-EV",
"nav24" => "Codigo fuente MetaGer",
"nav25" => "MetaGer App",
"nav1" => "Búsqueda",
"nav2" => "Donaciones",
"nav3" => "Protección de datos",
"nav4" => "Foro",
"nav5" => "Contacto",
"nav6" => "Equipo",
"nav7" => "Sobre nosotros",
"nav8" => "Aviso legal",
"nav9" => "Ayuda",
"nav10" => "Widget",
"nav11" => "Asociador",
"nav14" => "TOR-Hidden-Service",
"nav15" => "Servicios",
"nav16" => "Patrocinar",
"nav17" => "Comprar en tiendas que patrocinan a MetaGer",
"nav18" => "Contacto",
"nav19" => "Idioma",
"nav20" => "Ayuda",
"nav21" => "FAQ",
"nav22" => "Búsqueda de citas",
"nav23" => "Formulario de afiliación SUMA-EV",
"nav24" => "Codigo fuente MetaGer",
"nav25" => "MetaGer App",
"navigationToggle" => "Mostrar navegación",
];
......@@ -140,12 +140,6 @@
<p>{!! trans('hilfe.widget.1') !!}</p>
</div>
</section>
<section>
<h3>{!! trans('hilfe.urlshort.title') !!}</h3>
<div>
<p>{!! trans('hilfe.urlshort.1') !!}</p>
</div>
</section>
<h2>{!! trans('hilfe.datenschutz.title') !!}</h2>
<section>
<h3>{!! trans('hilfe.datenschutz.faktencheck.heading') !!}</h3>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment