Commit d17b38c0 authored by Dominik Hebeler's avatar Dominik Hebeler

fixed typo

parent 2dad94dc