nav-vertical-align.less 364 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
// Navbar vertical align
//
// Vertically center elements in the navbar.
// Example: an element has a height of 30px, so write out `.navbar-vertical-align(30px);` to calculate the appropriate top margin.

.navbar-vertical-align(@element-height) {
  margin-top: ((@navbar-height - @element-height) / 2);
  margin-bottom: ((@navbar-height - @element-height) / 2);
}